VA-181: Nils Troed Brass Mirrors 700€
VA-175: Stoneware Vase by Gunnar Nylund 550€
VA-174: Ceramic Tray by Gunnar Nylund 350€
VA-173: Vase by Yngve Blixt 450€
VA-172 Mari Simmulson Vases – Upsala Ekeby 350€
VA-171: Unique Vase by Lisa Larson 600€
VA-160: Floor Vase by Gunnar Nylund 2000€
VA-158: Max Papart Carborundum Etching 600€
VA-142: Blueprint Brackets 400€
VA-117: Sven Hansson Gouache Painting 1200€