VA-179: Strömbergshyttan Vases 700€
VA-178: Unique bowl by Bengt Berglund 350€
VA-177: Unique bowl by Bengt Berglund 250€
VA-176: Pungo Vases by Stig Lindberg 600€
VA-174: Ceramic Tray by Gunnar Nylund 350€
VA-175: Stoneware Vase by Gunnar Nylund 550€
VA-173: Vase by Yngve Blixt 450€
VA-172: Mari Simmulson Vases 350€
TA-154: Pedestal by Sven Sahlberg 800€
TA-155: Swedish Mosaic Coffee Table 900€